Chính Pháp Như Lai

Trong bộ Kinh Trường A Hàm, Đức Phật có dạy về năm thứ báu khó có được ở đời, trong đó có ba thứ báu là ba hạng người rất khó có thể có được ở trên đời. Vậy những người ấy là ai?

Người có thể thuyết giảng chính pháp của Như Lai là rất khó có được.

Người có thể thành tựu pháp mà Như Lai diễn thuyết rất khó có ở đời.

Chớ Vội Tin

 1. Chớ vội tin điều gì chỉ vì nghe điều đó nhiều lần
 2. Chớ vội tin điều gì chỉ vì đó là truyền thống
 3. Chớ vội tin điều gì chỉ vì đó là truyền thuyết
 4. Chớ vội tin điều gì chỉ vì đó là tin đồn lời đồn
 5. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó ghi trong sách vở kinh điển truyền tụng
 6. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó nghe có vẻ hợp lý
 7. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với một hệ thống triết lý
 8. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó là lý luận logic suy diễn
 9. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với quan điểm của mình
 10. Chớ vội tin điều gì chỉ vì người nói điều đó có vẻ đáng tin
 11. Chớ vội tin điều gì chỉ vì người nói điều đó có sức mạnh quyền uy
 12. Chớ vội tin điều gì chỉ vì người nói điều đó là nhà truyền giáo
 13. Chớ vội tin điều gì chỉ vì người nói điều đó là thầy của mình

Nhưng này người Kalama, khi các con tự biết rằng những hành động này là bất thiện, là đáng chê trách, là bị người trí trong đời chỉ trích. Những hành động này khi chấp nhận và thực hành sẽ dẫn đến gây hại, bất hạnh và đau khổ. Thì này các người Kalama các con hãy từ bỏ những hành động ấy.

Tinh Tấn Học Phật